[TITLE]

O firmě

Firma KRYL spol. s r.o. se zabývá poskytováním servisu, prodeje a služeb v oboru požární ochrany od roku 1990. V roce 1997 byla firma p?etransformována z fyzických osob na právnickou.    Spole?nost KRYL spol. s r.o. za dobu své ?innosti získala mnoho zkušeností a uspokojila celou ?adu klient?. K stálým zákazník?m naší spole?nosti pat?í p?es 730 právnických a fyzických osob. Naše spole?nost realizovala zakázky p?i vybavování kade?nictví Eva v Lošticích jedním ru?ním hasicím p?ístrojem až po zpracování kompletní požární dokumentace a vybavení hasicí technikou Státního okresního archivu v Olomouci.    Spole?nost KRYL spol. s r.o. pracuje na základ? rodinné firmy a zam?stnává ?ty?i lidi z nichž t?i odborn? vyškolené servisní techniky pro provád?ní revizí hasicích p?ístroj?, hydrant? a služeb v oblasti požární ochrany.    Spole?nost vlastní dv? pln? vybavené servisní automobily. V každém servisním voze je umístn?n práškový plnicí stroj VULKAN UP 05-5, ru?ní tlaková zkouše?ka RTZ 100, momentové klí?e, dusíkové plnicí za?ízení, vysoušecí souprava, digitální váha a další vybavení umož?ující servis hasicích p?ístroj? a hydrant? na nejvyšší profesionální úrovni. Dále disponuje celním skladem BAVARIA Brandschutz Idustrie GmbH & Co.KG.

Copyright © 2010 KRYL spol. s r.o. | Webdesign | Cinkadesign